Regulamin§ 1 Definicje

Serwis - strona internetowa dostępna pod adresem www.MotoAlbum.pl, której podstawową ideą jest stworzenie w Internecie miejsca gdzie Użytkownicy mogą szczegółowo prezentować pojazdy, poddając je ocenie oraz komentarzom pozostałych Użytkowników. W ramach serwisu jest również możliwość przedstawienia swojej osoby, tworzenia oraz zapisywania się do klubów, w których można prowadzić dyskusje. Serwis umożliwia również nawiązywanie nowych kontaktów oraz wyszukiwanie znajomych.

Administracja – osoby będące właścicielami serwisu.

Użytkownik - osoba odwiedzająca stronę i/lub korzystająca z jej treści w sposób zgodny i określony w niniejszym Regulaminie. Bez różnicy czy osoba jest zarejestrowana czy nie.

Konto — miejsce w Serwisie dla zarejestrowanego Użytkownika, za pośrednictwem, którego może wprowadzać on dane, treści i zarządzać nim.

Regulamin — niniejszy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administracji

§ 2 Użytkowanie serwisu

Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Użytkownika i oznacza, że:

1) zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia;

2) dobrowolnie przystąpił do korzystania z Serwisu;

3) dane podane przy rejestracji oraz w dalszym użytkowaniu Serwisu są zgodne z prawdą;

4) wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administrację Serwisu;

5) zezwolił na wykorzystywanie wszystkich treści oraz materiałów zaprezentowanych w Serwisie dla celów realizacji idei Serwisu przez Administrację, jak również oświadczył, że ma prawa lub zgodę na zaprezentowanie wspomnianych treści i materiałów;

6) wyraził zgodę na otrzymywanie wszelkich informacji systemowych, reklamowych oraz wiadomości od Administracji.

§ 3 Dane osobowe i polityka prywatności

W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie w Serwisie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administrację.

Administratorem danych osobowych jest Administracja.

Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Serwisu.

Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.

W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, co do niezgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych, Administracja ma prawo do wezwania Użytkownika, aby niezwłocznie usunął nieprawdziwe dane bądź dokonał ich aktualizacji. Administracja ma również prawo do natychmiastowego zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy. W razie braku niezwłocznego wyjaśniana sprawy Administracja ma prawo usunąć Konto wraz z wszystkimi danymi oraz materiałami zamieszczonymi przez niego w czasie użytkowania serwisu.

§ 4 Zasady korzystania z serwisu

Każdy Użytkownik może posiadać nieograniczoną liczbę Kont. Zakazuje się udostępniania swojego Konta innym osobom, jak i korzystania z Kont należących do innych osób.

Zabronione są jakiekolwiek działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administracja ma prawo do zablokowania lub usunięcie jego Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów. Administracja jest wówczas uprawniona do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.

Korzystając z Serwisu, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

1) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administracji oraz innych Osób;

2) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu;

3) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników,

4) nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administracji i Użytkowników;

Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści i materiały i dane osobowe, umieszczane przez niego w Serwisie, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych osób.

Użytkownik, umieszczając na Koncie dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Administrację, jak również upoważnia Administrację do ich wykorzystania zgodnie z § 2 tego Regulaminu. W przypadku umieszczenia w Serwisie treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.). Użytkownik udziela Administracji nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia usług w Serwisie oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administracji w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu oraz usunięcia z Serwisu.

Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem społecznościowym. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

§ 5 Blokowanie, usuwanie konta

Administracja zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników.

Administracja ma prawo do zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

Administracja może zablokować lub usunąć Konto ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.

Użytkownik może zażądać usunięcia Konta bez podania przyczyny. W tym celu powinien skorzystać z formularza do kontaktu.

W przypadku umieszczenia na Koncie treści i materiałów bezprawnych, obraźliwych, powszechnie uznawanych za obelżywe, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, Administracja może usunąć te treści i/lub materiały, a także uprawiona jest do zablokowania lub usunięcia Konta.

W przypadku zablokowania lub usunięcia Konta przez Administrację, założenie nowego Konta wymaga uprzedniej zgody Administracji.

§ 6 Odpowiedzialność

Administracja zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości działania Serwisu, jednak nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w jego funkcjonowaniu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.

Administracja nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Administracji. Administracja zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administracji bądź innych osób.

Administracja nie ponosi odpowiedzialności za działania innych osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.

Administracja nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do nich przez inne osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.

§ 7 Reklamacje

Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego Administracji za pomocą formularza kontaktowego.

Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administrację w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administracja zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

Administracja zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.

Mamy 277975 zarejestrowanych użytkowników
Ostatnio zarejestrował się: Rockel772
Odwiedziło nas już: 53 985 849 osób